Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.Een inlogcode wordt alleen door de betalende cursist gebruikt.
2.Een cursusleider behoudt zich het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
3.Een cursusleider behoudt zich het recht om een cursus te beëindigen in geval van zeer zwaarwegende omstandigheden bij docent en/of leslocatie.
4.GigaWizkids is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van een PC/laptop en internetverbinding op een locatie of van de cursist.
5. Indien de site door onvoorziene omstandigheden uit de lucht is, wordt gevraagd dat de cursist/ouders van cursist contact opneemt met de eigen cursusleider. Mocht deze niet bereikbaar zijn, dan kan gebeld worden naar GigaWizKids: 0316-769093.
Op deze wijze wordt GigaWizKids in staat gesteld het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.
6.Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.
7.Indien de cursist vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na overleg van een medische verklaring, deelnemen aan een volgende cursus. Eventuele meerkosten kunnen hiervoor in rekening worden gebracht.
8.Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
9.GigaWizKids hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de klant of cursusleider in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is GigaWizKids gerechtigd de toegangscodes tot het programma te blokkeren.
10.Indien er niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, kan GigaWizKids of een cursusleider de eventuele administratiekosten doorberekenen. Eventuele incassokosten zullen tevens voor rekening zijn van de te betalen partij.
11.GigaWizKids is niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de lessen gebeurt.
12.GigaWizKids is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het volgen van de cursus.
13.De cursusleider verklaart van onbesproken gedrag te zijn, voor zover dit relevant is voor het geven van typelessen aan kinderen.
14.De cursusleider geeft een kind een certificaat van GigaWizKids indien de lessen zijn gevolgd.
15.De cursusleider zal in het algemeen alles doen wat bevorderlijk is voor GigaWizKids en alles na te laten dat hiervoor schadelijk zou kunnen zijn.
16.Een nieuwe cursusleider is geen onredelijk grote concurrent van iemand die reeds een GigaWizKids cursus geeft.
17.GigaWizKids behoudt zich het recht voor om alle prijzen binnen redelijke grenzen te verhogen.
18.De prijs die een cursusleider vraagt voor een cursus blijft binnen redelijke grenzen en is in overeenstemming met de richtlijnen van GigaWizKids.
19.De handleiding van GigaWizKids en de middelen en informatie die GigaWizKids verstrekt, worden enkel en alleen gebruikt voor de cursus van GigaWizKids.
20.Het is niet toegestaan het verkregen informatie/materiaal op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens GigaWizKids of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
21.Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursusleider om zich voldoende te verzekeren voor relevante risico’s.
22.Indien de cursusleider in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GigaWizKids gehouden is, dan is de cursusleider aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van GigaWizKids daardoor direct of indirect ontstaan.
23.GigaWizKids is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
24.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GigaWizKids geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor GigaWizKids niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
25.GigaWizKids is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een foutieve vermelding.
26. Alle informatie die door klanten (cursusleiders of cursisten) wordt verstrekt wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.
27.De copyright en eigendomsrecht van alle cursusmaterialen berust bij GigaWizKids.
Geacht wordt dat na beeindiging van de overeeenkomst alle materialen weer worden terug gezonden naar GigaWizKids.
28. GigaWizKids cursusleiders zijn zelfstandige ondernemers. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen cursus en inkomsten en uitgaven. GigaWizKids levert hen slechts de informatie en materialen om de cursus te geven. GigaWizKids tracht de cursusleiders met zorg te selecteren en te begeleiden, maar is niet eindverantwoordelijk voor hun functioneren en de financiële afhandeling van een cursus.
29. Klachtenprocedure: Als een cursusleider niet tevreden is over de diensten van GigaWizKids kan een klacht worden ingediend bij GigaWizKids. Dit kan schriftelijk, per brief of e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, worden behandeld. Indien noodzakelijke wordt in onderling overleg een afspraak gemaakt over een andere periode van afhandeling. Wanneer de klacht niet door GigaWizKids opgelost kan worden, zal in onderling overleg een onafhankelijke derde ingeschakeld worden.